Trænere til elevforløb i Indre Styrke

Human Practice Foundation søger personer, der er interesserede i fast tilknytning til vores Indre Styrke program som trænere på Indre Styrke elevforløb.

Med afsæt i gode erfaringer fra pilotforløb i Fredensborg kommune, igangsætter vi nu Indre Styrke på skoler flere steder i landet. Vi kommer til at arbejde med flere aldersgrupper – fra før indskolingen til udskolingen – og vi søger derfor personer med forskellige erfaringer.

Vi søger personer med

 1. En relevant faglig baggrund, fx lærer- eller pædagoguddannet
 2. Praksiserfaring fra det pædagogiske/didaktiske felt med børn og unge
 3. Længerevarig personlig erfaring med relevant indre eller kropslig praksis, fx yoga, meditation, mindfulness, qigong eller lignende
 4. Interesse i at undervise i indre arbejde
 5. Interesse for at arbejde med sig selv i form af fagpersonlig udvikling

Som træner i Indre Styrke forpligter du dig til at gennemføre elevtræneruddannelsen og til at indgå aktivt som træner i elevforløb, når dette er relevant. Naturligvis med hensyntagen til dine øvrige forpligtelser. På nuværende tidspunkt har vi brug for trænere i Århus og Fredensborg kommuner 1-2 dage om ugen.

Som elevtræner tilrettelægger du elevforløb med den enkelte skole og varetager træningen i samarbejde med lærere og pædagoger omkring de enkelte klasser eller elevgrupper.

ELEVTRÆNERUDDANNELSEN

Uddannelsen er endnu ikke færdigt planlagt, men vi forventer, den kommer til at indeholde følgende elementer:

 • 3-5 seminardage, eventuelt internat, hvor vi arbejder med kernen i Indre Styrke – både teoretisk og praktisk
 • Forberedelse i form af læsning og praksisøvelser
 • Følordning, hvor deltagerne følger en træner i dele af et elevforløb
 • Deltagelse i lærertræning i Indre Styrke – 4-6 dage
 • Supervision og løbende sparring med vores trænere og undervisere

Vi forventer at samle de uddannede trænere til et heldagsseminar en gang om året, med fokus på faglige input, erfaringsudveksling, udvikling af øvelser og forløb mm.

OM INDRE STYRKE PROGRAMMET

Problem

Flere og flere danske børn mistrives, de er ensomme, deprimerede, bliver mobbet og oplever angst. Skolevægring på de danske skoler har aldrig før været så høj, som den er nu. Ofte bunder børns problemer i, at de føler sig forkerte, og ikke tror på, at de er gode nok. Alle undersøgelser på de danske skoler peger samtidig på, at lærerne mangler viden og kompetencer til at hjælpe børnene ud af deres mistrivsel.

Tilgang til løsning

Human Practice Foundation har sammen med Foreningen Børns Livskundskab skabt et ‘Indre Styrke’ forløb, som foregår på børnenes skole. Vi træner børn, der mistrives, i at styrke deres medfødte indre styrke, så de bliver bedre i stand til at acceptere sig selv som de er, og så de kommer i kontakt med deres naturlige dømmekraft, som gør børnene i stand til at mærke, hvad der er rigtigt og forkert for dem.

Som en vigtig del af indsatsen træner og udvikler vi lærernes relationskompetence, så de bliver bedre i stand til at rumme børnene og hjælpe dem til ikke at opleve sig som forkerte. Ligeledes inddrager vi forældrene, så vi sætter dem bedre i stand til at bakke op om deres børns udvikling gennem Indre Styrke forløbet.

Målet er at styrke børnenes selvværd, deres evne til at fokusere og deres evne til at indgå i fællesskaber.

 

Metoder

Omdrejningspunktet i Indre Styrke er arbejdet med de medfødte ressourcer, illustreret ved femkanten.

Modellen beskriver fem medfødte ressourcer, som alle mennesker besidder:

 • KROPvi har alle en krop og mærker den i større eller mindre grad.
 • ÅNDEDRÆTTETvi trækker alle vejret og vi kan fokusere på åndedrættet.
 • HJERTETvi er i stand til at knytte os til andre mennesker og vise empati og medfølelse.
 • KREATIVITETvi bearbejder og reagerer kreativt på indre og ydre impulser.
 • BEVIDSTHED – vi er i stand til at være opmærksomme og vågne uden at have et bestemt mål.

I mødet med ydre eller indre pres, kan kontakten til de medfødte ressourcer være en hjælp til at (gen)finde ro og retning og handle ud fra egne værdier og behov frem for at lade sig styre af udefrakommende faktorer. Femkanten er et velafprøvet værktøj, som er blevet anvendt og afprøvet gennem mere end ti år af Foreningen Børns Livskundskab i deres arbejde med at styrke børn og unges selvberoenhed og lærere og pædagogers relationskompetence.

Indre Styrke er under udvikling, så form og specifikt indhold på elevforløbene ændres løbende. Som udgangspunkt består et forløb af en 1-3 dages camp først og sidst i forløbet og en ugentlig session på 1-2 timer over 4-6 måneder.

På både camps og ugentlige sessioner arbejder eleverne med en blanding af indre øvelser (mindfulness og indre opmærksomhed på de fem medfødte ressourcer), bevægelse (fx yoga, energizers og leg), individuel refleksion (fx logbog) og dialog (både i par, grupper og plenum). Ved at afprøve øvelser på egen krop og reflektere over øvelsernes virkning og relation til egne livserfaringer, vil eleverne få nogle simple værktøjer, som de kan anvende i mødet med pres, hvad enten det er præstationspres i forbindelse med eksamen, pres i forbindelse med konflikter, bekymringer for fremtiden eller generel usikkerhed på livet.

Indre Styrke træningen retter sig i lige høj grad til individet og fællesskabet. Den individuelle elev har brug for værktøjer til at finde ro og tillid til at hvile i sig selv og regulere egne følelser og impulser. Samtidig har vi som sociale væsener brug for hinanden, og udfordringer med at håndtere faglige, sociale og personlige udfordringer kan aldrig være et individuelt problem. Derfor vil dialog, tillidsøvelser, samarbejde og fællesskabende aktiviteter indgå som en væsentlig del af undervisningen på lige fod med de individuelle øvelser og refleksioner.

Send CV og motivation til Susie Skov Nørregård på sn@humanpractice.org senest den 18. oktober 2020.